Zpět do výběru


HORIZONT

číslo 1 - ročník I. - 20. ledna 2000


Vydává: Okresní pobočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS)
Vrchlického 57 586 47 Jihlava


ObsahJá neznám
Vážení čtenáři
Nové předsednictvo SONS v Jihlavě
ROZHOVOR: Pavel Hegner
Plánované akce na leden, únor a březen 2000
Blahopřání
Zvuková knihovna i v Jihlavě

Já neznám


Já neznám vůně ani zvyky dalekých cizích krajů,
mně ke štěstí i k radosti stačilo
poznat dobře svou rodnou zem.
Jak říkávali rodiče mí od Šumavy k Tatrám.

Já neznám závist v srdci svém,
však někdy lítost ovládne mě,
že nestačila jsem poznat vše,
co znát bych chtěla,
a že dnes to zrakem svým již nepoznám.

Já neznám žádné krále ani prince,
o nich jen v pohádkách jsem jako dítě slýchávala.
Dnes ráda bych znovu těm pohádkám a zpěvu ptactva
v korunách stromů pozorně naslouchala.
Však sluch můj mi tu radost slyšet již odpírá.

Já ale naděje, že zase bude lépe,
se nikdy nevzdám.

Marie Doležalová

Vážení čtenáři,


dostává se vám do rukou zbrusu nový časopis, který se zrodil s nástupem nového roku. Smyslem vzniku tohoto periodika byla potřeba mnohem účinněji oslovit všechny zrakově postižené na Jihlavsku a představit naši organizaci široké veřejnosti. Vzorem nám jsou podobné časopisy vycházející v některých okresech. Je přirozené, že budeme čerpat zkušenosti od jejich tvůrců, ale nechceme se spokojit s pouhým napodobováním, nýbrž chceme přijít s vlastními nápady. Budeme rádi, pokud si časopis oblíbíte a budete na jeho stránkách nalézat vše potřebné, co vás zajímá a co má pro zrakově postižené praktický význam.

Pro první rok jsme se rozhodli vydávat časopis čtvrtletně. Bude-li z řad čtenářů zájem, je pochopitelné, že bychom v budoucnu přešli na měsíční vydávání, zvláště kdyby se časopis rozšiřoval i do dalších okresů budoucího Jihlavského kraje a přibyly v něm i články a zajímavosti i z těchto oblastí.

Co se obsahu týče, máme v úmyslu uveřejňovat plány okresní odbočky SONS v Jihlavě na příslušné čtvrtletí, přinášet rozhovory se zajímavými lidmi, kteří mají vztah k zrakově postiženým atd. Nebudeme také zapomínat ani na naše seniory a rádi bychom s nimi přinesli rozhovory při jejich životních jubileích a poděkovali jim za celoživotní práci.

Nejlepší by bylo, abyste i vy postupně přicházeli s vlastními podněty a upozorňovali na skutečnosti zajímavé pro všechny. Veškeré vaše nápady posoudíme, budou-li skutečně důležité a zajímavé, uveřejníme je. Je třeba si uvědomit, že časopis vytvářejí lidé, kteří nejsou profesionálními novináři a vše dělají dobrovolně. Proto také nebudou za tuto svojí činnost pobírat žádné honoráře, a ani příspěvky čtenářů nebudou odměňovány. Časopis bude vycházet bezplatně v černotisku, ale i v bodovém písmu pro nevidomé. Tento časopis bude k dispozici nejenom členům jihlavské SONS, ale můžete se s ním setkat i v čekárnách některých očních lékařů a na dalších místech důležitých pro zrakově postižené. Budeme jej zasílat i přátelům do sousedních okresů.

Na závěr tohoto úvodníku bychom vám přáli příjemnou pohodu při čtení a doufáme, že si Horizont oblíbíte a získáte v něm pro sebe prospěšné informace.

RedakceNové předsednictvo SONS v Jihlavě


Koncem roku 1999, a to konkrétně 20. listopadu, proběhla v restauraci Krystal členská schůze. Vedle bilancování činnosti za uplynulý rok byly na pořadu i volby předsednictva okresní odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Do představenstva byli zvoleni:


Popřejme všem do náročné práce mnoho pevných nervů a dobrých nápadů.ROZHOVOR: Pavel Hegner


Pro úvodní číslo časopisu Horizont jsem si pozval k rozhovoru předsedu naší organizace Pavla Hegnera.

Marek: "Pane předsedo, v minulosti tvořili zrakově postižení součást tehdejšího Československého svazu invalidů, který sdružoval i další postižené. V poslední době se prosadila myšlenka oddělených organizací. Co přináší samostatnost zrakově postiženým ?"

Hegner: "Vytvoření samostatné Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých má nesporně pozitivní dopad na všechny takto handicapované. Mají možnost o svých problémech rozhodovat samostatně a oni sami dobře vědí, kde jsou největší nedostatky a co zrakově postižení potřebují. Specifičnost jednotlivých vad v minulosti neumožňovala vždy nalézt schůdné východisko v problematice tak, aby byli spokojeni všichni."

M: "Má organizace po osamostatnění zrakově postižených na Jihlavsku dostatečný počet členů ?"

H: "Je třeba poznamenat, že zrakově postižených těžšího typu nebylo ani v minulosti příliš mnoho, což je jistě dobré. Na druhé straně bychom přivítali, kdyby se k nám přihlásili i ti, kteří doposud váhají anebo o nás vůbec nevědí. V současné době máme registrováno 81 členů, a to především seniorů nad šedesát let tvořící téměř dvě třetiny všech členů."

M: "Pro rozvíjení úspěšné činnosti je důležité nějaké centrum poskytující zázemí. Máte nějaké takové ?"

H: "Ano. Takovým místem se stala klubovna, kterou jsme nalezli v areálu Mateřské školky v Mahenově ulici číslo 3. Zde se prakticky uskutečňují a plánují veškeré akce."

M: "Hovořil jste o akcích, které pořádáte. Přibližte našim čtenářům ty významnější z uplynulého roku."

H: "Mohu zde zmínit především soutěž v prostorové orientaci a samostatném pohybu s účastí přátel i z jiných okresů. Odehrávala se v okolí klubovny a nebylo tak jednoduché ji absolvovat. Účastníci s bílou holí obcházeli zaparkovaná auta, přecházeli frekventovanou křižovatku apod. V prostorách klubovny byly i soutěže ve čtení a psaní bodového písma a zvládnutí klávesnice psacího kancelářského stroje. Rovněž proběhl i turnaj v aplikovaném stolním tenisu. Podnikli jsme i dva rekondiční pobyty na Sečské přehradě a koncem léta byli naši členové i na zahraničním zájezdu v Itálii. Během celého roku probíhají každotýdenní úterní klubová posezení a rovněž poskytujeme členům možnost zacvičit si pod odborným vedením, mají k dispozici masáže a je zde i možnost uplatnit vlastní schopnosti v mnoha zájmových kroužcích…"

M: "Zdá se, že vskutku vyvíjíte rozmanitou aktivitu. Vše ovšem něco stojí. Jak získáváte prostředky na svojí činnost ?"

H: "Samozřejmě finančních prostředků nikdy není dost. Na tomto místě musím poděkovat Městskému úřadu v Jihlavě. Poskytuje nám dotace, z nichž částečně hradíme nejen nájem za klubovnu, ale i průvodcovskou a předčitatelskou službu. Pověřený průvodce doprovází členy klubu k lékaři, do klubovny a zajišťuje předčítání nebo psaní dopisů. Další finance získáváme od případných sponzorů a z členských příspěvků."

M: "Pane předsedo, co byste chtěl na závěr našeho rozhovoru vzkázat všem zrakově postiženým na Jihlavsku?"

H: "Chtěl bych je všechny pozvat mezi nás a jsem přesvědčen, že naleznou přátelskou náladu a že se přesvědčí, že i lidé s těžkým zdravotním handicapem nejsou pasivní a dovedou se radovat se života."

M: "děkuji za rozhovor."

B. MarekPlánované akce na leden, únor a březen 2000:


Výše zmíněné akce probíhají po celé tři měsíce. Dále je možno navštívit představení Horáckého divadla a koncerty v Kulturním domě za zvýhodněné ceny pro invalidy. Dále jsme zajistili následující akce:

  • 29. ledna zeměpisnou přednášku s názvem "Cesta za poznáním", kterou od 14.00 hod uskuteční pí. Spěváková.
  • 16. února beseda s dietní sestrou na téma racionální výživa.
  • 20. února country ples v Hodoníně. Pro zájemce je zajištěno ubytování.
  • 26. února turnaj v aplikováném stolním tenisu pro nevidomé tzv. show-downu.

Plánovaná činnost na měsíc březen nemá ještě pevně stanovené termíny, ale připravuje se:

  • Beseda se členy Horáckého divadla.
  • Soutěž ve čtení a psaní bodového písma a na klávesnici kancelářského stroje, případně počítače.
  • Společná vycházka pod heslem "Vítání jara".

Blahopřání


Organizace SONS v Jihlavě blahopřeje svým členům k jejich významným životním jubilejím. Přejeme do dalšího života hlavně hodně zdraví a duševní pohody.

Jubileum oslaví:

Pechová Josefa (88 let)
Sázavský Augustýn (88 let)
Hammerschmiedtová Milada (85 let
Hrušková Milada (78 let)
Hučíková Marie (78 let)
Hložková Libuše (78 let)
Breilová Helena (75 let(
Kružíková Marie (71 let)
Habermannová Věra (70 let)
Šibravá Věra (65 let)
Fagošová Dagmar (64 let)
Jelínek Josef (64 let)
Schwarz Jan (64 let)
Nejedlá Milada (60 let)
Matoušková Eva (60 let)
Zámek Evžen (59 let)
Špaček Milan (51 let)
Tetourová Milada (49 let)
Šánová Dana (44 let)
Háva Jan (44 let)
Hořínková Iveta (32 let)


Nejvíce potřebuje člověk ke svému štěstí jiného člověka.

HolbachZvuková knihovna i v Jihlavě


Je nesporné, že největším deficitem pro zrakově postižené je získávání informací v písemné formě. S moderní technikou se tento handicap poněkud vyrovnává. Informace je možno získávat prostřednictvím rozhlasu, počítačů s hlasovým výstupem a i fond knih a časopisů v bodovém písmu se v posledních letech značně zlepšil. Přes všechny tyto vyjmenované alternativy zůstává nejoblíbenějším způsobem poslech knih na zvukových kazetách. Nahrávky románů a povídek na kazetách s perfektním přednesem oblíbených herců a hlasatelů přináší skutečně umělecký zážitek.

Je potěšitelné, že vedle řady knihoven, které již nějakou dobu nabízejí možnost vypůjčit si takto nahranou knihu, se do tohoto výčtu zařadí i městská knihovna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Zdá se, že pracovnice knihovny přijaly tuto myšlenku za svou a v čele s ředitelkou paní Daňkovou a i pro zrakově postižené na Jihlavsku tuto službu zajistí. Vše vypadá nadějně a je předpoklad, že v druhém čtvrtletí tohoto roku bude vše odstartováno.

Věřme, že se dobrá věc podaří a záměr bude vskutku realizován. V plánu je i připojení knihovny do sítě Internet. Počítač, který bude službu zajišťovat, bude opatřen syntetickým hlasovým výstupem, takže i zcela nevidomý abonent knihovny bude moci bloudit po webových stránkách. O dalším vývoji a o pokračování v úsilí vás budeme na stránkách Horizontu informovat v příštím čísle.

B. Marek


Na přípravě a výrobě časopisu se podíleli: Bořivoj Marek, Marie Doležalová,
podklady dodaly: Julie Novotná, Eva Malečková, Milada Hrušková
tisk: Pavel Hegner
grafická úprava: B. Marek ml.
bodová verze: B. Marek
SONS Jihlava 2000


* * *