Zpět do výběru


HORIZONT

číslo 2 - ročník I. - 20. ledna 2000


Vydává: Okresní pobočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS)
Vrchlického 57 586 47 Jihlava


ObsahJaro a velikonoce u nás
Milí čtenáři
Zpráva z klubu
Blahopřání
Třetí ročník show-downu
Březen byl měsícem internetu
Plán činnosti na 2. čtvrtletí
Setkání v Havlíčkově Brodě

Jaro a velikonoce u nás


To hezké jarní slunce nám do oken zvědavě nahlíželo,
copak tam asi v té klubovně naší, copak tam uvidělo ?
Nu ano, vidí nás všechny, jak ty jarní svátky,
svátky Velikonoční, radostně přivítat chceme !
Jeden druhému jen všechno nejlepší, zdraví,
mnoho pomlázkového veselí ze srdce popřejeme !

A již na stole váza se objevila,
v ní větvičky březové mírně se prohýbají,
to jak Drahušky hbité prsty,
barevná vejce na ně zavěšují.
Vejce, jimž říkáme pomlázková, mnoho barev mají,
to aby pánové naši milí se opravdu potěšili !

Pozor však pánové na proutky vrbové,
jimiž si pomlázku zasloužit chcete,
ať s proutky dovedně spletenými, mašlemi zdobenými,
zacházet jemně dovedete !

Ještě si všichni přejme, ať to jaro i zvědavé sluníčko,
spolu s hezkými Velikonocemi ve zdraví a úsměvné pohodě,
dobře prožijeme !
Šťastni přitom buďme, vždyť je tak krásně na té Vysočině naší,
chybu dělá ten, kdo bezdůvodně stále se jen mračí !

Marie Doležalová

Milí čtenáři,


z roku dva tisíce uplynulo první čtvrtletí a náš časopis se hlásí se svým druhým číslem. Celou naši organizaci, a to jak ve vrcholných orgánech, tak i v jednotlivých okresech rozjitřil necitlivý přístup Ministerstva práce a sociálních věcí, které podstatně zkrátilo dotace na projekty, jež mají klíčový význam v životě zrakově postižených občanů. Bohužel ani připravené protestní shromáždění před MPSV nevedlo k přehodnocení původních negativních stanovisek. I jihlavská SONS měla na této demonstraci svého zástupce v osobě předsedy Pavla Hegnera a vyjádřila tím tak i svůj postoj ke snahám omezit finanční dotace na celostátní činnost ve prospěch zp.

Přes výše zmíněné okolnosti pokračovala práce jihlavské SONS ve svém vytyčeném plánu a zajistila pro své členy několik zajímavých akcí, o kterých bude řeč podrobněji na stránkách tohoto čísla Horizontu.

Jsme rádi, že se nám podařilo získat do svých řad několik nových členů, kteří u nás získali zázemí a zapojili se bez problémů zejména do klubové činnosti.

Blížící se celookresní členská schůze přinese jistě mnoho nových nápadů a podnětů. Byla by proto škoda, abyste se jí, milí čtenáři, nezúčastnili. Žádný z nás není bez chyb, což platí i o naší činnosti, proto je vždy co zlepšovat. Věříme v schopnost každého zrakově postiženého mít vždy dobré slovo pro podobně postižené kolegy a mnohdy užitečnou radou ulehčit život jiným, kteří třeba v určitém problému spatřují neřešitelnou věc. Je přirozené, že se nebráníme ani kritice, ale naopak ji vítáme. Z tohoto důvodu vyzýváme všechny, kdo by k naší práci měli výhrady, aby se nebáli veřejně je pojmenovat.

Závěrem přeje redakce časopisu všem svým čitatelům příjemné prožití Velikonočních svátků a budeme rádi, pokud budete mít pro zrakově postižené nějakou zajímavou informaci, přínosnou i pro ostatní. My ji rádi v příštím čísle uveřejníme.

RedakceZpráva z klubu


V klubu organizovaném při SONS se pravidelně scházíme jedenkrát týdně. Sejde se 20-25 členů. Popovídáme si, zazpíváme, věnujeme se ručním pracím. Za peníze z prodeje našich výrobků připravíme pro naše členy nějaký zajímavý zájezd. Seznámíme je s akcemi, které se vztahují k nevidomým a slabozrakým. 4. III. jsme si například zajeli do Třebíče na pozvání tamního vedoucího SONS p. Vladimíra Brázdy. Byli jsme mile přivítáni i pohoštěni. Prohlédli jsme si některé památky.

Všechny tyto aktivity pomáhají našim členům v prožívání plnohodnotnějšího života.

Milada HruškováBlahopřání


Jihlavská odbočka SONS blahopřeje svým členům, kteří oslaví během následujících tří měsíců svá životní jubilea. Především hodně zdraví a životní pohody přejeme těm, kteří dovrší kulaté narozeniny:

paní Marie Bauchnerová - 80 let
paní Jarmila Nechvátalová - 75 let
paní Růžena Vybíralová - 70 let
pan Vladimír Berky - 60 let

Gratulace patří i:

paní Ireně Cetlové
panu Bohuslavu Štěpánovi
paní Boženě Matějíčné
panu Bořivoji Markovi
panu Robertu Kotrbovi
paní Haně Jiráskové
paní Mileně Stánecké
panu Františku Půžovi
paní Jitce Malečkové
paní Zdeňce Štejnské
paní Marie Fialové
paní Julii Novotné
panu Františku Bauchnerovi
paní Marii Kirchnerové
paní Věře Wildtové
paní Arnoštce Furstové

Třetí ročník show-downu


Zrakově postižení mají velmi omezené možnosti sportovního vyžití. Vedle atletiky, sportovní střelby na ozvučený terč a kuželek se do popředí všech sportumilovných nevidomých a slabozrakých dostal aplikovaný stolní tenis neboli show-down.

Jak se tato hra vlastně hraje a v jakém prostředí? Na tyto otázky je možno odpovědět ve stručnosti asi následovně. Hraje se v místnosti na zvláštním stole, který má přibližně stejné parametry jako tabletenisový s tím rozdílem, že po obvodu je asi deset centimetrů vysoký mantinel. Uprostřed není síťka, ale dřevěná deska připevněná na bočních mantinelech tak, že míček může pod ní volně procházet. Na kratších stranách jsou prohlubně, tzv. branky. Hráči mají k dispozici hranaté pálky. Těmi se snaží ozvučený míček umístit do soupeřovy branky. Za každý gól se započítávají dva body. Hraje se do jedenácti bodů, což je jeden set.

U nás v Jihlavě proběhl koncem února již třetí ročník v tomto atraktivním sportu. Přestože v loňském roce byla účast hráčů početnější, a hlavně byly přítomny i skutečně špičky, ani letos turnaj neměl špatnou úroveň zejména oba vítězové, Helena Křiváčková z Uherského Hradiště a Jaroslav Kalina z Bruntálu, předváděli atraktivní hru. Konkurovat se jim snažili přátelé z Třebíče a především my, Jihlaváci. Klání se uskutečnilo v naší klubovně a všechny ty, které článek zaujal a chtěli by si sami vyzkoušet pocity z výhry i porážky, zveme, aby si aplikovaný stolní tenis přišli také prohlédnout a případně si otestovat své schopnosti.

Na závěr ještě dodejme výsledky:

  1. Jaroslav Kalina - Bruntál
  2. Vladimír Brázda - Třebíč
  3. Bořivoj Marek - Jihlava
  1. Helena Křiváčková - Uherské Hradiště
  2. Zlata Hegnerová - Jihlava
  3. Zdena Fleischmannová - Třebíč
Březen byl měsícem internetu


Těch, kteří vlastní počítač a jsou připojeni do sítě internet, neustále přibývá a dá se říct, že získávání informací prostřednictvím této moderní metody se stalo fenoménem na přelomu milénia. Ani zp. nezůstávají pozadu a za pomoci počítačů s hlasovým výstupem objevují pro sebe doposud nepřístupný zdroj poznání. Jihlavská organizace SONS využila nabídky městské knihovny a navštívila v úterý 21. března akci zaměřenou především na seznámení seniorů s internetem. Zájemci z našich řad byli velmi vlídně přijati a dvě pracovnice knihovny nám vše trpělivě vysvětlovaly. Každý si mohl vyzkoušet práci s myší, vyhledat si webovou stránku, která ho zajímá, a zároveň dostal fundované odpovědi na své otázky. Prohlédli jsme si stránku autobusového nádraží a vyhledali některé jízdní řády. Zájem byl i o stránky města Jihlavy. Našli jsme zde mnoho informací o historii i současnosti. Příjemná hodinka rychle uběhla a všichni byli s návštěvou velmi spokojeni.

Setkali jsme se též s paní ředitelkou Daňkovou, jež nás ujistila, že otevření oddělení zvukové knihovny se již blíží. Ráda přijala naše pozvání do klubovny a přislíbila návštěvu v nejbližším volném termínu.

B. MarekPlán činnosti na 2. čtvrtletí


Připomínáme pravidelné akce:

pondělí: trénink v show-downu
úterý: klubové posezení od 14-17 hod.
středa: vyhrazena pro zájemce o masáže
čtvrtek: patří kondičnímu cvičení
pátek: počítačový kroužek - 1. a 3. týden v měsíci

koncert pro zdravotně postižené, Praha - Lucerna, odjezd 11 hod.
15. duben: celodenní výlet - Slavonice - odjezd 5:33 z hl. vlakového nádraží
16. duben: celostátní setkání delegátů SONS v Karlových Varech
21. duben:
28. duben: okr. shromáždění - seminář v Pivovarské restauraci od 14:30 hod.
Po skončení jednání následuje taneční "Pomlázková" zábava
12. květen: vycházka do okolí Jihlavy, sraz - Masarykovo nám., 13 hod.
20. květen: setkání s družebními okresy - zahájení v 9. 30 hod., místnosti SONS - Mahenova 3, program - prohlídka Jihlavy
27. květen: celodenní výlet "DO NEZNÁMA" , vlakem
9. červen: turistická vycházka - Smrčná, odjezd ve 13 hod., autobusové nád.
17. červen: zájezd do Znojma, odjezd od hudební školy v 7.30 hod.
23. - 25. červen: sportovní hry - "OBLASTNÍ OLYMPIÁDA", rekreační středisko Doubrava u Staré Říše
30. červen: posezení u táboráku, odjezd z Masarykova nám. ve 14 hod., autobus č.2

Po celé tři měsíce je možno navštěvovat představení v Horáckém divadle a programy v Domu kultury. Vstupenky zajistíme.
Setkání v Havlíčkově Brodě


Naše organizace se snaží postupně vytvářet užší vztahy s jinými okresy, které se zabývají činností ve prospěch zrakově postižených. Platí to především o našich nejbližších sousedech. Velmi dobré vztahy s přáteli z Třebíče a Pelhřimova jsme se snažili rozšířit i na zp. v Havlíčkově Brodě. Dobrou příležitostí se ukázalo pozvání paní Vejsadové, která v prostorách knihovny v rámci měsíce Internetu uspořádala seznamovací setkání s tímto moderním komunikačním prostředkem. Nevidomí a slabozrací z celého Východočeského okresu se přišli informovat, jaké výhody pro postižené má počítač s hlasovým výstupem. Naše skupinka měla za úkol poskytnout všem přítomným odborné rady a zasvětit je do tajů nejmodernější kompenzační pomůcky.

Musím ocenit vstřícné kroky paní Vejsadové. Nejprve pro nás zajistila odvoz na místo setkání, poté následovalo velmi vlídné přijetí. Rovněž průběh besedy se nesl v přátelském duchu a nakonec opět následovala bezpečná cesta celé naší výpravy domů. Šestici vyslanců tvořili paní Vasilisová, Jirásková, Fialová a pánové Korbel, Hegner a Marek. Slečna Hana Jirásková, pracovnice Digitalizačního centra v Jihlavě, všem objasnila, co je úkolem tohoto pracoviště a zdůraznila, že všichni přítomní mohou využít služeb pracovníků střediska a přihlásit se na odborné školení za účelem zvládnutí obsluhy počítačové sestavy. Byly zodpovězeny i četné dotazy, a tím navázány nové kontakty, jež budou v budoucnosti ještě více rozšiřovány. Domnívám se, že pondělí 27. března se stalo dobrým odrazovým můstkem v častějších kontaktech mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem i mezi zrakově postiženými.

B. Marek

* * *


Na přípravě a výrobě časopisu se podíleli: Bořivoj Marek, Marie Doležalová, Milada Hrušková

podklady dodaly: Marie Fialová

tisk: Pavel Hegner

bodová verze: B. Marek a p. Ruthová

SONS Jihlava 2000


* * *