Titulní stránka


Brněnský občasník


Příloha Brněnského občasníku


Zpět do výběruHORIZONT

Logo SONS

číslo 6 - ročník II. - 26. listopadu 2001

Vydává: Okresní odbočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS)
Vrchlického 57 586 47 JihlavaOBSAH ČÍSLA


Vážení čtenáři!
Velká výstava kompenzačních pomůcek
Výlet
Poznámky k okresním shromážděním
VÝHLEDOVÝ PLÁN PRÁCE NA 1. POLOLETÍ ROKU 2002
Blahopřání
Křížovka


Vážení čtenáři!:


Ddostává se vám do rukou poslední číslo druhého ročníku našeho časopisu. Během celého roku jste si mohli na stránkách přečíst o všem, čím žila organizace nevidomých a slabozrakých na Jihlavsku. Mohli jste se s námi vypravit na rekondice, popovídat si se zajímavými lidmi, zvážit jaká pomůcka by ulehčila váš život nebo jste mohli pročítat zásady chování nevidomého v různých životních situacích a reakci zdravé populace na ni v dlouhodobém seriálu. Domníváme se, že o všem podstatném, co byste měli jako čtenáři podobného časopisu vědět, jste byli informováni. Nepovedl se však záměr, se kterým jsme do letošního roku vstupovali. Přehled aktivit SONS z Jihlavy byl sice v rámci možností pokryt, ale jsme si vědomi, že větší pestrost příspěvků od dopisovatelů z dalších částí regionu by byla na místě. Občas se sice objevil článek z Třebíčska či Havlíčkobrodska, ale nešlo o žádnou pravidelnost. Zůstali jsme ale také dlužni v tématice přiblížení konkrétních životních příběhů našich členů. Tak, aby se i ostatní mohli přesvědčit, že život se zrakovou vadou se dá při maximální koncentraci a sebevzdělávání důstojně prožít. Dva naposledy zmíněné resty je třeba co nejrychleji odstranit. V příštím roce, kdy vstoupíme již do třetího ročníku existence našeho časopisu, bude k nápravě jistě dobrá příležitost. Získat stálé spolupracovníky při tvorbě našeho periodika mimo krajské město nebude jednoduché, ale všichni ti, kteří se na výrobě a distribuci podíleli až doposud, pro to udělají, co budou moci.

redakce

Velká výstava kompenzačních pomůcek


Krajská rada zdravotně postižených v Jihlavě uspořádala v pátek a v sobotu 9. 11. a 10. 11. 2001 v Domě kultury poměrně rozsáhlou výstavu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Vedle vystavovatelů, kteří nabízeli řadu pomůcek pro tělesně postižené a expozice firmy z Jedovnic, jež propagovala všemožné posilující nápoje a vitamínové bomby, zde nechyběli ani vystavovatelé prezentující a distribuující pomůcky pro lidi se zrakovou vadou.

Mezi ty, o nichž byla zmínka naposledy, rozhodně na první místě patří jmenovat Spektru Praha. Pracovníci firmy předváděli počítač CompaqVox s hlasovým výstupem a připojeným braillským zobrazovačem Braille Voyager Tieman s výstupem pro bodové písmo. Délka řádku je vyvážená a čítá 44 znaků. Perfektní součinnost počítače a řádku byla velmi zajímavá a vskutku by pro majitele znamenala velkou pomoc zejména při výuce a čtení cizojazyčných textů. Bohužel cena přístroje - okolo 160 000 Kč je pro běžného uživatele nedostupná. Dále bylo možno si z nabídky Spektry prohlédnout a vyzkoušet televizní lupy a další výrobky. Velká škoda v této souvislosti je, že firma Elvos z Brna se nemohla dostavit také na reprezentativní úrovni, neboť velká část jejích klientů pochází z našeho kraje a přišli tak o možnost porovnání obou konkurentů. Přesto byl Elvos zastoupen počítačem s programem Winmonitor a k dispozici byly i jeho propagační materiály. Bohatě na výstavě byla zastoupena prodejna tyflopomůcek z Prahy. Jejich sortiment výrobků na výstavní ploše stánku byl různorodý a každý si mohl vybrat. Čehož řada návštěvníků také využila a nakupovala. Není možné zapomenout ani na domácí tyfloservis, který kromě drobných pomůcek nabízel též televizní lupy, stolní lupy, hodinky, mluvící kuchyňské váhy, podpisové šablony atd. Pan Mgr. Viktor Dudr přivezl zařízení sloužící v dopravních prostředcích ke zvukovému hlášení stanic, či majáčky navádějící zrakově postiženého do budov např. obchodních domů, pošt či jiných pro veřejnost důležitých staveb.

V pátek, kdy výstava měla hlavní těžiště a kdy byla také účast návštěvníků nejpočetnější, byl na programu ještě jeden zajímavý bod. Ve 14:00 se všichni zájemci přemístili do kinosálu, kde přítomní hosté z řad poslanců, zástupců kraje i města a sociálního zabezpečení hovořili a odpovídali na otázky přítomných zdravotně postižených. Z diskuze ovšem vyplynulo, že zejména zaměstnávání zdravotně postižených zůstává stále velkým problémem. A i přes některá opatření vlády podnikatelé a zaměstnavatelé raději zaplatí penále, než by handicapovaného člověka zaměstnali. Bylo zde poukázáno na nedobrý stav v odstraňování architektonických bariér (obrubníky nástupních ostrůvků, neexistující vodící linie pro nevidomé, jakož i nehlášení zastávek ve veřejné dopravě). Zajímavá byla přednáška pražských pracovníků střediska výcviku vodících psů pro nevidomé, kteří měli sebou i své psí svěřence.

Závěrem je možno říci, že výstava měla slušnou úroveň, a i když propagace po městě a ve sdělovacích prostředcích nebyla příliš rozsáhlá, byla akce poměrně solidně navštívena a rozhodně měla pro všechny postižené na Jihlavsku přínos.


Výlet


Ve čtvrtek 15.11. byl mrazivý, ale krásný a slunečný den. V Brně se právě konal den otevřených dveří v TyfloCentru na Chaloupkově ulici. To přesně stačilo k tomu, abych se tam vydala se svým mužem a manželi Strakovými, kteří jsou také členy našeho klubu. V TyfloCentru nás jako první uvítala paní Marie Švejdová, provedla nás celou budovou a starala se o nás téměř až do našeho odchodu. Jejich chloubou je kuchyňka, která slouží k výuce sebeobsluhy. Kuchyňská linka upravená pro potřeby nevidomých, nerezová sada nádobí, nerezový dřez vybavený drtičem odpadků a myčka nádobí. Zařízení je špičkové kvality. Jako názornou ukázku sebeobsluhy jsme si zde uvařili kávu. Další místnost byla klubovna, kde nás p. Švejdová seznámila s dalšími aktivitami, jako jsou keramický kroužek, různá cvičení na velkých míčích, stroji Totalgym apod. Po obědě v blízké restauraci jsme se vrátili a ve 14 hodin navštívili ten den nově otevřený "Internetový klub". Tam se nás ujala Dr. Bubeníčková. Řekla nám všechny důležité informace a potom požádala instruktorku Zdeňku Vernarskou, která je úplně nevidomá, o ukázku práce s internetem pro nevidomé. Tou dobou začali přicházet další klienti a naše skupinka se vrátila do kanceláře Marušky Švejdové. Tam se nám dostalo do rukou první číslo jejich nového časopisu, nazvaného "Chaloupka". Zbývalo nám už jenom poděkovat, rozloučit se a vydat se na cestu domů.

Marie Fialová

Poznámky k okresním shromážděním


Na sklonku roku se již ve všech okresních organizacích SONS bilancuje a rekapituluje uplynulý rok z hlediska činnosti ve prospěch svých členů. Nejinak tomu je v našem kraji. Někde už schůze proběhly, jinde se k tomu ještě připravují. Hodnocení již provedli v Pelhřimově, Žďáře nad Sázavou i Třebíči. Vše čeká ještě funkcionáře a členy v Jihlavě. Bližší informace přineseme až v prvním čísle roku 2002, ale již teď mohu prozradit některé změny. Stále náročnější požadavky na členy výboru si vynutily požadavek rozšířit tento orgán ze sedmi na devět členů. Volby budou tentokrát probíhat tajně a budou připraveny i kandidátské listiny v bodovém písmu.

Na jiném místě (viz dále) již přinášíme výhledový plán činnosti na první polovinu příštího roku. Ale abychom se vrátili k již proběhnuvším zasedáním. Pelhřimovská schůzka v Popovické restauraci měla velmi přátelskou atmosféru. Přítomnost starosty města, nového zdravotního rady i paní Chlumové ze sociálního zabezpečení slibovala, že dojde k bohaté diskuzi. Předsedkyně Dr. Karla Strejčková rovněž přivítala delegáta SONS a pracovnice tyfloservisu z Jihlavy i zástupce podobného zařízení z Českých Budějovic. Z debaty vyplynul postesk na některé dopravce, kteří odmítají uznávat slevu v autobusech při předložení průkazky ZTP/P, pokud zrakově postižený nemá sebou průvodce a cestuje sám. V době psaní tohoto článku po dotazu na dopravce, jaká že panuje v tomto směru praxe na Jihlavsku a Českobudějovicku, byla učiněna rychlá náprava ve prospěch nevidomých. Druhým problémem, o němž se hovořilo (a to i ve Žďáře) byla problematika poskytování příspěvku na mobilní telefony. Jsou okresy, kde nechtějí tento příspěvek vyplácet vůbec, jinde jen na doporučení lékaře a tyfloservisu, jinde zase stačí jen lékařské osvědčení. Podle Mgr. Dudra, který má na ústředí SONS na starosti odstraňování bariér všeho typu, jež zatěžují zrakově postižené, k tomu říká:

"Jednou z podstatných pomůcek pro nevidomé je vysílačka. Tato pomůcka pomáhá zrakově postiženému v navigaci na vchody do důležitých budov a obchodů, má za úkol zapínat a vypínat ozvučené křižovatky a v neposlední řadě sehrává nezastupitelnou roli při cestování ve veřejných dopravních prostředcích (pokud mají ozvučení). Jelikož ovšem na území kraje Vysočina podobných zařízení je pomálu, někde nejsou vůbec, je adekvátní náhradou srovnatelného druhu s vysílačkou mobilní telefon."

Podle tohoto vyjádření by tedy měl člověk se zrakovou vadou na tento přístroj dostat příspěvek podle uvážení příslušného odboru sociálního zabezpečení.

Zajímavé a velmi potěšitelné je, že všech pět okresů již ve svých městských knihovnách poskytuje zrakově postiženým službu půjčování knih nahraných na kazetách. Netradiční novinku zavedli ve Žďáře, kde po dočtení knihy je možno si zavolat do knihovny a pracovnice čtenáři donese novou literaturu až domů. Nahraná kazeta s notací všech nabízených titulů, je také příjemnou inovací a popudem pro další, aby zavedli něco podobného.

Závěrem je možno konstatovat, že problémy nevidomých a slabozrakých asi nikdy nevymizí, jde jen o to najít mezi lidmi ty, kteří budou mít pro ně pochopení a snahu jim co nejčastěji naslouchat a hlavně pomáhat je zmírňovat.

B. Marek

VÝHLEDOVÝ PLÁN PRÁCE NA 1. POLOLETÍ ROKU 2002


LEDEN:
 1. Kulturní akce dle nabídky Horáckého divadla a Domu kultury
 2. Beseda o činnosti Jihlavského klubu zrakově postižených (15. 1. 2002)
 3. Přednáška o cestování v tuzemsku i v zahraničí (29. 1. 2002)

ÚNOR:
 1. Kulturní akce dle nabídky Horáckého divadla a zpravodaje Domu kultury
 2. Beseda s lékařem (12. 2. 2002(
 3. Pozvání do HODONÍNA na III. SLOVÁCKÝ HUMANITÁRNÍ PLES
 4. Beseda s pracovníky okresního úřadu sociálního odboru (26. 2. 2002)

BŘEZEN:
 1. Kulturní akce dle nabídky Horáckého divadla a Domu kultury
 2. Soutěž ve čtení a psaní bodového písma "BODPÍSMO Jihlava 2002" (v sobotu 2. 3. 2002)
 3. Internet - "měsíc internetu" - návštěva knihovny (v úterý 5. 3. 2002)
 4. Jarní vycházka "VÍTÁNÍ JARA" (23. 3. 2002) - pořádá OO SONS Hodonín
 5. První jarní vycházka - "VÍTÁNÍ JARA" (30. 3. 2002)
  trasa vycházky - Číchov - Jalovec u Třebíče odjezd z vlakového nádraží v Jihlavě v 10:35 hodin do Číchova

DUBEN:
 1. Kulturní akce dle nabídky Horáckého divadla a Domu kultury
 2. Dvoudenní turnaj - "HORÁCKÝ TURNAJ v SHOWDOWNU" (ve dnech 6. - 7. 4. 2002)
 3. Okresní shromáždění - seminář (v pátek 26. 4. 2002 - zahájení v 15:00 hodin)
 4. Taneční zábava "POMLÁSKOVÁ ZÁBAVA" (v pátek 26. 4. 2002 - začátek v 18:00 hodin)

KVĚTEN:
 1. Kulturní akce dle nabídky Horáckého divadla a Domu kultury
 2. Turistická vycházka do okolí Jihlavy (v pátek 3. 5. 2002 - sraz na nám. T. G. Masaryka) ve 13:00 hodin u Prioru
 3. Setkání s družebními okresy - v Jihlavě (v sobotu 18. 5. 2002 - zahájení v 9:30 hodin v místnostech SONS Mahenova 3 Jihlava)
 4. Zájezd (v sobotu 25. 5. 2002 - odjezd 7:30 hod. z nám. T. G. Masaryka)

ČERVEN:
 • Rekreační pobyt v zahraničí (v termínu od 7. 6. do 16. 6. 2002)
 • Sportovní hry - "OBLASTNÍ OLYMPIÁDA" dvoudenní sportovní pobyt (21. - 23. 6. 2002)

 • Plán celoročně pravidelných docházkových akcí

  • ÚTERÝ:
   - klub - klubová činnost - každý týden od 14:00 do 17:00 hod. v klubovně SONS Mahenova 3
   - trénink v showdownu - každý týden od 16:30 do 18:30 hod. v klubovně SONS Mahenova 3

  • STŘEDA:
   - masáže - ( dle rozpisu. )

  • ČTVRTEK:
   - počítačový kroužek - 1. a 3. týden v měsíci od 14:00 do 16:00 hod. v klubovně SONS Mahenova 3
   - rekondiční cvičení - každý týden od 16:30 do 17:30 hod. v tělocvičně Masarykovy školy


  Blahopřání:


  Všem oslavencům přejeme i tento měsíc hodně zdraví a životní pohody do dalších let:

  Růženě Žákové, Janu Mokrému, Jolaně Kolouchové, Anně Perníčkové, Františku Fagošovi, Janu Sovovi, Marii Doležalové, Zdeňku Prokopovi a Sváťovi Müllerovi

  Křížovka:


  Na závěr roku jsme vám připravili novinku pro rozptýlení. Jedná seo křížovku a její tajenkou je poselství do nového roku. Všechny ty, kdo správně rozluští tajenku, zařadíme do slosování a tři z nich odměníme malým dárkem. Odpovědi můžete napsat buď na internetovou adresu marekb@braillnet.cz nebo na adresu SONS Mahenova 3, 586 01 Jihlava či přímo tvůrcům časopisu na klubových posezeních každé úterý a to do konce kalendářního roku.

  Soubor s křížovkou si můžete stáhnout zde. Jedná se o dokument aplikace MS Word sbalený archivátorem ZIP. Délka tohoto archivu je 6 kB.


  Na přípravě a výrobě časopisu se podíleli:

  Bořivoj Marek (marekb@braillnet.cz), Marie Fialová, Pavel Hegner (hegner@braillnet.cz´)

  dále spolupracovali: Dr. Karla Strejčková, Mgr. Viktor Dudr

  grafická úprava tiskové verze: B. Marek ml.

  tisk: Pavel Hegner (hegner@braillnet.cz)

  tisk bodové verze: Tyflocentrum Brno (tsoas-br@braillnet.cz)


  SONS Jihlava 2001


  Optimalizováno pro MS Internet Explorer 5.50
  rozlišení 800 x 600 / True Color 32

  * * * * *