Titulní stránka


Brněnský občasník


O autorovi těchto stránek


Zpět do výběruHORIZONT

Logo SONS

číslo 5 - ročník III. - 5. listopadu 2002

Vydává: Středisko integračních aktivit Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS)
Vrchlického 57 586 47 JihlavaOBSAH ČÍSLA


Ke konci roku
Klubová činnost
Členská schůze zrakově postižených okresu Jihlava
Blahopřání


Ke konci roku


Vážení čtenáři,

uplynuly již tři roky, kdy se zrodila myšlenka na vznik časopisu, jež bude mapovat aktivity okresní organizace nevidomých a slabozrakých v Jihlavě. V jednotlivých číslech jste si mohli přečíst o soutěžích v psaní a čtení bodového písma, prostorové orientaci a samostatném pohybu a o všelijakých rekondicích nebo jste sledovali různá sportovní zápolení. Nechyběly ani verše mající vztah k lidem se zrakovým handicapem. Snahou bylo seznámit vás i se správným chováním ke zrakově postiženému v různých životních situacích a v neposlední řadě přinášet i rozmanité zajímavosti a rozhovory s lidmi se zrakovou vadou.

Časopis vycházel čtvrtletně, později dvouměsíčně. Když porovnávám ze svého subjektivního hlediska jeho úroveň, zdá se mi, že nebyl o nic horší než například podobná periodika typu Očko, Zornička či Paprsek. Samozřejmě srovnání s Majáčkem nebo Chaloupkou vyznívá pro Horizont mnohem nepříznivěji, protože zmíněné časopisy jsou na trochu jiné úrovni. Příčin, proč je tomu tak, je mnoho. Jednou z hlavních je ta, že na tvorbě jednotlivých čísel pracuji téměř sám. Přes veškeré výzvy ke spolupráci se bohužel, až na malé výjimky (paní Doležalová a paní Hrušková), nenašel nikdo, kdo by do jednotlivých čísel pravidelně přispíval. Mnohá vydání tak postrádala větší názorovou pestrost a vytříbenost.

Je pochopitelné, že se občas objevila v textu nepřesnost, kterou jsem včas neodhalil a dostala se i do samotného vydání. Věřte, že nešlo v žádném případě o úmysl, a proto jsem byl zaskočen některými negativními reakcemi na nalezenou chybu.

Společenská situace se neustále mění a naše organizace nemůže stát stranou a v žádném případě nechce zůstat ke změnám lhostejnou. Domnívám se, že jediný člověk nemá právo postihovat veškerou činnost a komentovat jí pouze ze svého pohledu. Myslím si, že je mezi Vámi mnoho schopných jedinců, kteří by dovedli vytvořit mnohem lepší časopis, než byl Horizont až doposud. Základ byl již položen a odrazit se k vyšší úrovni nebude jistě pro schopný kolektiv dopisovatelů obtížné.

Děkuji Vám všem, kdo jste mi až doposud fandili a povzbuzovali mě a přeji svým nástupcům, aby získali ještě více čtenářů než já a hlavně aby byl jejich časopis zajímavější a aktuálnější.

Bořivoj Marek

Klubová činnost


Klubová posezení byla obohacena ve dvou po sobě následujících útercích. Jednalo se konkrétně o 12. a 19. listopad, kdy jsme si mohli vyslechnout dvě zajímavé přednášky. Nejprve mezi nás přišel pan Josef Fila, ředitel jediné profesionální divadelní scény v kraji Vysočina - Horáckého divadla. Bylo poznat, že přednášky o instituci, kterou vede, neabsolvuje poprvé a má je dobře připravené. Nejprve se zmínil o bohaté historii jihlavského divadelnictví, z jehož podhoubí vyrostlo divadlo, jež je skutečně pýchou krajského města. V posledních letech sice zaznamenal provoz menší potíže. Důvodem byla značná rekonstrukce budovy. Ale v současné době opět nastalo období konjunktury. Hlediště bývá prakticky po celou sezónu vyprodáno a získat lístky je mnohdy téměř nemožné.

Dotazy našich členů byly četné a zajímalo nás všechno - od výše dotací na úpravu divadla, která byla mimochodem 62 miliónu, přes platy herců, současný i budoucí repertoár her, až k možnostem hostování známých umělců z Prahy či Brna. Povídání s panem Filou bylo pro naše kulturní vnímání opravdu velmi obohacující, protože mnoho našich členů navštěvuje pravidelně tento kulturní stánek a dobře znají mnohé herce z jejich nesčetných rolí. Nezbývá než poděkovat paní Nechvátalové a jejímu synovi, že pro nás, zrakově postižené, přivedli tak zajímavého hosta. Na závěr si někteří posluchači povzdechli, že získat více vstupenek je pro nás velmi obtížné. Pan ředitel nám poradil, abychom se obrátili na propagační oddělení a tam si včas zajistili větší počet lístků. Sám přislíbil, že nám bude v této věci nápomocný.----------Zlepšující se vztahy a vzájemná spolupráce s kolegy z Třebíče se projevily zejména při druhé besedě. Předsedkyně SONS z tohoto okresního města, paní Ludmila Bouzková, k nám přivezla zajímavého hosta. Paní Alena Pávková se zabývá racionálním stravováním, a navíc propaguje nejčistší kosmetické a regenerační prostředky. Velkou část jich také přivezla a velmi zajímavě, bez přehnaného doporučování, o nich pohovořila. Za zmínku stojí jistě velmi pochvalná slova o ruských přípravcích, které se vyrábějí výhradně z přírodních materiálů a jsou obohaceny i výtažkem z ženšenu. Samozřejmě bylo možno si řadu výrobků zakoupit či objednat. Na závěr paní Pávková provedla vylosované paní Marešové osvěžující masáž obličeje, při níž právě použila jeden z přivezených přípravků. Beseda se setkala, zejména mezi našimi členkami, s živým zájmem.----------Klubová činnost se neomezuje jen na posezení či besedy, ale má mnohdy i mnohem závažnější a humanitárnější ráz. Bylo tomu i koncem listopadu, kdy naše organizace měla zájem pomoci některým lidem při krutých záplavách, jež postihly v létě Českou republiku. Po dotazu na Prahu, kam by bylo možno svůj skromný příspěvek adresovat, nám bylo doporučeno, abychom svoji péči zaměřili na Vysočinu. Přestože náš kraj nebyl, až na malé výjimky, povodněmi dotčen, rozhodli jsme se svoji pomoc umístit do některého dětského domova. Velmi pěkný vztah představitelky městského zastupitelstva města Náměště nad Oslavou k našim členům rozhodl. Naše minidelegace, tvořená paní Hruškovou, paní Marešovou a paní Fialovou, navštívila pěknou vilku téměř rodinného typu v Náměšti. Přivítání bylo velmi srdečné a nechybělo i malé pohoštění. Hostitelé nás provedli areálem celého domova a museli jsme ocenit čistotu i útulnost prostředí. Bohužel k setkání s dětmi nedošlo, protože všechny byly právě ve škole. Dozvěděli jsme se, že zde žije patnáct dětí a pedagogickým záměrem v posledních letech je ubírat se moderním směrem výchovy. Pracovníci domova se snaží vytvářet pro své svěřence pocit rodinného zázemí. Na závěr návštěvy naše minivýprava předala hostitelům své dárky - pletené výrobky našich členek, kosmetiku a tisíc korun. Za všechno poděkoval pan ředitel a prohlásil, že za celých sedmdesát let, po kterých dětský domov v Náměšti existuje, se ještě nestalo, aby postižení lidé pomohli tímto způsobem dětem z jeho ústavu.

Bořivoj Marek


Členská schůze zrakově postižených okresu Jihlava


Poslední pátek v listopadu byl vybrán jako den, kdy se opět sejdou členové Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých na své celookresní schůzce, aby zhodnotili uplynulý rok z hlediska své činnosti. Tradičním místem v posledních letech těchto schůzí bývá kavárna hotelu Jihlava a ani letošní posezení neporušilo tradici.

Krátce po patnácté hodině předseda Pavel Hegner přivítal všechny přítomné členy i hosty a tím fakticky otevřel vlastní jednání. Hlavní referát měla paní Milada Hrušková, která přednesla zprávu o činnosti za rok 2002. Protože se nezadržitelně blíží Vánoce, odrazil se tento fakt i v úvodních slovech paní Hruškové. Balada Karla Jaromíra Erbena Štědrý večer na nás dýchla již vánoční atmosférou. Vlastní obsáhlá zpráva chronologicky vypočítala všechny akce, jež naše odbočka během celého roku uspořádala. O mnohých jsme informovali na stránkách Horizontu, a tak není třeba o nich znovu podrobněji hovořit.

Zmiňme se jen o soutěži v bodovém písmu, prostorové orientaci v ulicích města, rekondicích na Svratce, v Mozolově i Týně nad Vltavou. Do výčtu patří i četné vycházky, návštěvy kulturních pořadů, sportovní olympiáda apod. Velmi pěkně se rozběhlo i půjčování zvukových knih v městské knihovně, a navíc tamtéž probíhá výcvik v obsluze internetu, který vede slečna Malíková. Mimo toho se každých čtrnáct dní uskutečňuje v klubovně kroužek, jež zájemcům přibližuje taje výpočetní techniky za odborného dohledu pana Jakubíka. Vztahy s Tyfloservisem se velmi rozšířily a pracovnice z tohoto zařízení našim členům i celé organizaci často pomáhají a radí. Obsáhlá zpráva všechny tyto skutečnosti velmi dobře popsala a můžeme konstatovat, že z tohoto pohledu si naše organizace v poslední době nevede špatně.

Po dokončení zprávy o činnosti následoval stručný přehled o hospodaření. Protože se nedostavila řádně zvolená hospodářka paní Kunteová, ani předseda revizní komise pan Zámek, přečetla informaci o našem hospodaření paní Libuše Hložková. Členská základna pak byla seznámena s plány na první polovinu roku 2003. Návrh zahrnuje uspořádat opět soutěž v psaní a čtení bodového písma a v psaní na kancelářském psacím stroji či na klávesnici počítače. Z běžného rámce akcí se snad vymyká jen úmysl uspořádat zájezd na Slovensko do tamějších lázní.

Hostů bylo tentokrát méně než obvykle. Spolehlivě přišly pracovnice Tyfloservisu spolu s panem Milošem Svárovským (výrobcem a distributorem slepeckých holí) a rovněž již tradiční účast Dr. Karly Strejčkové, předsedkyně SONS z Pelhřimova, je neměnná. Tyfloservis uspořádal v jednacím sále malou výstavku. Mohli jsme si prohlédnout a vyzkoušet televizní lupu, běžné lupy i pomůcky do kuchyně a pro praktický život a nechyběly ani nové typy bílých holí, ať už skládacích či teleskopických. Paní doktorka Strejčková též pozdravila naše členy a pohovořila o práci a životě zrakově postižených na Pelhřimovsku. Pozvala nás rovněž na některé akce, jež budou pořádat, a zejména výlet na Křemešník by jistě rádi absolvovali i naši milovníci turistiky.

V diskusi vystoupil pan Kotrba se stížností na mnohé bariéry pro nevidomého chodce v krajském městě. Jeho kritika je plně oprávněná, protože tak nevstřícné podmínky pro lidi se zrakovou vadou, jako jsou v Jihlavě, nenalezneme v žádném krajském městě České republiky. Chybějící ozvučení v městské dopravě, neexistence majáčků na veřejných budovách, malé procento ozvučených křižovatek, o vodicích liniích či pásech ani nemluvě. Přes upozorňování kompetentních činitelů na tuto nedobrou skutečnost nepřichází žádné zlepšení, a tak naše snaha vyznívá do prázdna. Ing. Jaroslav Rada se pozastavil nad některými nepřesnostmi ve zprávě o hospodaření. Po této připomínce člen výboru Bořivoj Marek navrhl, aby z funkce hospodářky byla uvolněna paní Dagmar Kunteová. Svoji žádost odůvodnil její stálou nepřítomností na výborových schůzích, takže ani samotní členové výboru nemají dobrý přehled o finanční situaci naší odbočky SONS. Nadpoloviční účast všech registrovaných členů dávala předpoklad, že hlasování bude platné a nezpochybnitelné. Při proklamačním hlasování se, až na jeden hlas, všichni vyjádřili pro odvolání. Jako nejvhodnější nástupce byl navržen právě ing. Jaroslav Rada, který má vzhledem k svému dřívějšímu povolání s financemi dlouholeté zkušenosti. Návrh byl rovněž většinou hlasů přijat. Protože funkční období dosavadního výboru zaniká až na konci roku 2003 a v činnosti výboru i mezi členy tohoto orgánu narostlo mnoho pracovních i jiných nedorozumění, bylo navrženo, aby již na jarní členské schůzi byl zvolen nový výbor a činnost dosavadního nejvyššího zastupitelstva okresního orgánu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých byla zkrácena o půl roku. I tento návrh byl velkou většinou přítomných schválen.

Schůze byla ukončena pozvánkou pro všechny přítomné na předvánoční a předsilvestrovské setkání v klubu. Tím ale dlouhé odpoledne a večer nekončil. Pozvaná kapela vyzvala všechny přítomné do kola, a tak jsme zapomněli pro tuto chvíli na problematiku zrakově postižených a oddali se tanci a zábavě. Zpestřením byla i velmi bohatá tombola, a tak si přišel každý na své.

Bořivoj Marek

Blahopřání


Redakce Horizontu, jak je jejím dobrým zvykem, blahopřeje všem členům naší organizace, kteří oslavili v měsících listopadu a prosinci svá životní jubilea. Mnoho zdraví a životní pohody!!!

Jedná se o: Svaťu Müllera, Zdeňku Jakubíkovou, Jaroslava Slámu, Annu Perníčkovou, Růženu Žákovou, Jana Mokrého, Jana Sovu, Jolanu Kolouchovou, Františka Fagoše, Evu Malečkovou, Marii Musilovou, Marii Doležalovou a Zdeňka Prokopa.
-----------------------------------Všichni ti, co se podíleli na tvorbě posledního čísla Horizontu - mám na mysli:


Pracovníky
Tyflocentra Brno (tsoas-br@braillnet.cz), kteří vytvořili bodovou verzi,

Milana Straku a Marii Fialovou -

tisk zvětšeného černotisku, Bořivoj Marek ml. -

technická úprava i Bořivoj Marek st., který napsal veškeré články,

Vám přejí do nového roku mnoho zdraví a životní pohody. Věříme, že v roce 2003 prožijete mnoho pěkných chvil.


SONS Jihlava 2002


Optimalizováno pro MS Internet Explorer 5.xx nebo 6.0
rozlišení 800 x 600 / True Color 32

* * * * *